پروژه ها

مجتمع مسکونی پاسارگاد
اجرای مجتمع مسکونی پاسارگاد
مجتمع قضایی دادگاه خانواده تبریز
اجرای مجتمع قضایی دادگاه خانواده تبریز
استادیوم پانزده هزار نفری خرم آباد
اجرای استادیوم پانزده هزار نفری خرم آباد
سرای محله باقری
اجرای سرای محله باقری
سرای محله نسیم
اجرای سرای محله نسیم
پردیس 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
اجرای پردیس 1 دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس
مرمت و بازسازی برج آزادی تهران
مرمت و بازسازی برج آزادی تهران
دادسرای ناحیه 25
اجرای دادسرای ناحیه 25
مجتمع قضائی صدر
اجرای مجتمع قضائی صدر
مجتمع قضائی خانواده
اجرای مجتمع قضائی خانواده
دادسرای ناحیه 7 تهران
اجرای دادسرای ناحیه 7 تهران
دادسرای ناحیه 10 تهران
اجرای دادسرای ناحیه 10 تهران
دادسرای ناحیه 2 تهران
اجرای دادسرای ناحیه 2 تهران
مجتمع قضایی کرمانشاه
اجرای مجتمع قضایی کرمانشاه
مجتمع قضایی غرب شهر تبریز
اجرای مجتمع قضایی غرب شهر تبریز
ساختمان اداری پتروشیمی شیراز
اجرای ساختمان اداری پتروشیمی شیراز
پاساژ مهستان
طراحی و اجرای پاساژ مهستان
مجتمع اداری، تجاری و پارکینگ طبقاتی مکتبی شیراز
اجرای مجتمع اداری، تجاری و پارکینگ طبقاتی مکتبی شیراز
مجتمع اداری تجاری آبشار
طراحی و اجرای مجتمع اداری تجاری آبشار
برج مسکونی ارکیده
اجرای برج مسکونی ارکیده