پروژه ها

مجتمع برجهای مسکونی لاله صدر
اجرای مجتمع برجهای مسکونی لاله صدر
3000 مسکن مهر
اجرای 3000 مسکن مهر
مجتمع مسکونی بوعلی
اجرای مجتمع مسکونی بوعلی
مجتمع برجهای مسکونی شالیزار
اجرای مجتمع برجهای مسکونی شالیزار
مجتمع برجهای مسکونی سرو
اجرای مجتمع برجهای مسکونی سرو
مجتمع مسکونی صدف
اجرای مجتمع مسکونی صدف
ایستگاه تقویت فشار گاز ترش نار
اجرای ایستگاه تقویت فشار گاز ترش نار
ایستگاه تقویت فشار گاز ترش آبپخش
اجرای ایستگاه تقویت فشار گاز ترش آبپخش
ایستگاه تقویت فشار گاز ترش خورموج
اجرای ایستگاه تقویت فشار گاز ترش خورموج
ایستگاه مترو امیر کبیر شیراز
اجرای ایستگاه مترو امیر کبیر شیراز
ایستگاه شماره 5 (غدیر) مترو شیراز
اجرای ایستگاه شماره 5 مترو شیراز (غدیر)
بیمارستان 400 تخت خوابی رشت
اجرای بیمارستان 400 تخت خوابی رشت
بیمارستان 220 تخت خوابی سراب
اجرای بیمارستان 220 تخت خوابی سراب
مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام
اجرای مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام
شبستان جنوبی حرم امام خمینی
اجرای شبستان جنوبی حرم امام خمینی
ایستگاه راه آهن طبس
اجرای ایستگاه راه آهن طبس
ایستگاه راه آهن نقده
اجرای ایستگاه راه آهن نقده