پروژه های بیمارستانی، مذهبی و ورزشی

استادیوم پانزده هزار نفری خرم آباد
اجرای استادیوم پانزده هزار نفری خرم آباد
بیمارستان 400 تخت خوابی رشت
اجرای بیمارستان 400 تخت خوابی رشت
بیمارستان 220 تخت خوابی سراب
اجرای بیمارستان 220 تخت خوابی سراب
مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام
اجرای مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام
شبستان جنوبی حرم امام خمینی
اجرای شبستان جنوبی حرم امام خمینی