اجرای پروژه های صنعتی (نفت، گاز و پتروشیمی)، مترو و راه آهن

ایستگاه تقویت فشار گاز ترش نار
اجرای ایستگاه تقویت فشار گاز ترش نار
ایستگاه تقویت فشار گاز ترش آبپخش
اجرای ایستگاه تقویت فشار گاز ترش آبپخش
ایستگاه تقویت فشار گاز ترش خورموج
اجرای ایستگاه تقویت فشار گاز ترش خورموج
ایستگاه مترو امیر کبیر شیراز
اجرای ایستگاه مترو امیر کبیر شیراز
ایستگاه شماره 5 (غدیر) مترو شیراز
اجرای ایستگاه شماره 5 مترو شیراز (غدیر)
ایستگاه راه آهن طبس
اجرای ایستگاه راه آهن طبس
ایستگاه راه آهن نقده
اجرای ایستگاه راه آهن نقده