ایستگاه راه آهن نقده

اجرای پروژه ایستگاه راه آهن نقده

کارفرما : ورازت راه و شهرسازی شرکت ساخت   و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مشاور :  مهندسین مشاور پژوهش

پیمانکار:انرژی سازه آبان

 

اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه ،تأسیسات برقی،تأسیسات مکانیکی)،محوطه سازی ، دیوار و حصارکشی ایستگاه راه آهن نقده شامل ساختمان های اصلی ایستگاه مسافری،پست برق، ساختمان ژنراتور ،منبع بتنی ذخیره آب به ظرفیت 400 متر مکعب ، انبار کالا،انبار وسائل خط،درزین خانه،کارگاه تعمیرات موتوری ،تأسیسات حرارتی ، محوطه سازی و تأسیسات زیربنایی به همراه فضای سبزوغیره... می باشد.

این پروژه در مرحله تحویل است.