ایستگاه تقویت فشار گاز ترش نار

  •  
  •  
  • اجرای ایستگاه تقویت فشار گاز ترش نار

     

    این پروژه درشهرعسلویه(جم) واقع وکارفرمای اصلی این پروژه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت فرآب می باشد. انجام بخش ساختمانی و سیویل این پروژه درقرارداداین شرکت بوده و به اتمام رسیده است.

    این پروژه تحویل گردیده است.