ایستگاه تقویت فشار گاز ترش نار

اجرای ایستگاه تقویت فشار گاز ترش نار

 

این پروژه درشهرعسلویه(جم) واقع وکارفرمای اصلی این پروژه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت فرآب می باشد. انجام بخش ساختمانی و سیویل این پروژه درقرارداداین شرکت بوده و به اتمام رسیده است.

این پروژه تحویل گردیده است.

https://www.energysaze.com/post/12/ایستگاه-تقویت-فشار-گاز-ترش-نار
صفحه اصلی