ایستگاه راه آهن طبس

اجرای ایستگاه راه آهن طبس

کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

مشاور : مهندسین مشاور بادبند

پیمانکار: انرژی سازه آبان

 

اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ساختمانهاي اداري، مهمانسرا،‌يگان نظامي، موتورخانه ،پست زهكشي ومحوطه‌سازي بازیربنای حدود11000مترمربع

 شامل محوطه‌سازي واجرا فضاي سبز به مساحت6000مترمربع وساختمانهاي اداري ،مهمانسرا،‌يگان نظامي،موتورخانه،پست زهكشي بامساحت5000 مترمربع می باشند

باتوجه به حساسیت استراتژیک محورسرخس– بندرعباس ، پيشرفت فيزيكي وكيفيت طرح، ‌بارضايت ويژه كارفرما و در انطباق كامل بابرنامه زمانبندي این پروژه اجراگردید.

این پروژه تحویل گردیده است.