مجتمع اداری، تجاری و پارکینگ طبقاتی مکتبی شیراز

صفحه اصلی      پروژه ها      پروژه های اداری و تجاری        مجتمع اداری، تجاری و پارکینگ طبقاتی مکتبی شیراز
 •  
 •  
 • اجرای مجتمع اداری، تجاری و پارکینگ طبقاتی مکتبی شیراز

  کارفرما : شهرداری شیراز

  مشاور :  مهندسین مشاورفربوم شهر پارس

  پیمانکار:انرژی سازه آبان

   

  اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی نیلینگ ، خاکبرداری ،اسکلت ، سفت کاری، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی و نازک کاری پارکینگ طبقاتی مکتبی شیراز با زیربنای حد.ود 30000مترمربع