ایستگاه شماره 5 (غدیر) مترو شیراز

اجرای ایستگاه شماره 5 مترو شیراز (غدیر)

کارفرما : سازمان قطار شهری شیراز و حومه

مشاور :  مهندسین مشاور پل میر

پیمانکار: انرژی سازه آبان

 

اجرای کلیه عملیات ساختمانی ایستگاه غدیر بعنوان پنجمین ایستگاه از خط یک قطار شهری شیراز  و حومه در 4 سطح با زیربنای کل حدود 9000 مترمربع

سازه این ایستگاه که به شکل یک ایستگاه عمیق طراحی شده است بصورت کاملاً بتنی است که شامل  4عدد دروازه ورودی با مساحت 1200متر مربع در تراز پیاده (14+مترازسطح ریل) ، تراز سالن بلیط با مساحت حدود3000 مترمربع دررقوم6.65 + متر از سطح ریل، تراز سکو با مساحت حدود1600 مترمربع در رقوم 1.05+ متر از سطح ریل و تراز زیر سکو با مساحت حدود 1600مترمربع دررقوم 1/10- مترازسطح  ریل می باشد.


این پروژه تحویل گردیده است.

 

https://www.energysaze.com/post/8/ایستگاه-شماره-5-مترو-شیراز-غدیر
صفحه اصلی